where to buy
our flavors

Zaghloul

+201068888531

Kimo

+201007424142

Smoking House

+201222165593

Taha

+201140705999

Shisha Land Hummus

+2012 2085 4438
+2011 4140 9332

Mazago

+2010 9761 6712
+2011 0216 6634

Bob Marley

+2011 5557 1118
+2011 0006 3338

Smoke Shop

+2010 2727 7213
+2011 2315 4442

No Smoking Adam

+2012 2750 0558
+2012 7340 5513

Smokey Puff

+20 1282813343